EDUCACIÓ DE QUALITAT

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.

És necessari que totes les xiquetes i els xiquets puguen tindre un ensenyament primari i secundari complet, gratuït, equitatiu i de qualitat que produïsca resultats d’aprenentatges pertinents i efectius. Es pretén també reduir dràsticament l’analfabetisme i millorar les competències de la població adulta per a accedir a una ocupació decent.

METES DE L'OBJECTIU 4 (educació de qualitat)

· Per al 2030, vetllar perquè tots els infants acaben els cicles d’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu, de qualitat i que produïsca resultats d’aprenentatge pertinents i eficaços.

·Per al 2030, vetllar perquè tots els infants tinguen accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l’ensenyament primari.

·Per al 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets i xiquetes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

· Per al 2030, garantir que tots els joves i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguen competències de lectura, escriptura i aritmètica.

·Per al 2030, garantir que tot l’alumnat adquirisca els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, mitjançant, entre d’altres, l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sosten.

· Construir i adequar instal·lacions escolars que responguen a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, que tinguen en compte les qüestions de gènere, i que oferisquen entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

· Per al 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els menuts estats insulars en desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguen matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països en desenvolupament.

·Per al 2030, augmentar substancialment l’oferta de docents qualificats mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als menuts estats insulars en desenvolupament.